Навчально-методичний підрозділ

Навчально-методичний підрозділ

Навчально-методичний підрозділ є центром навчально-методичної роботи коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, друкована продукція.

Навчально-методичний підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Статуту Полтавського державного медичного університету, наказів і розпоряджень директора коледжу, заступника директора з навчальної роботи, інших правових актів, що регламентують відносини у сфері вищої освіти, та Положення про підрозділ.

Результат навчально-виховної діяльності, якість підготовки медичних фахівців певною мірою залежить від викладача, від його професійної майстерності, здатності творчо мислити і працювати. З метою підвищення фахової підготовки педагогічних кадрів у фаховому медико-фармацевтичному коледжі проводиться методична робота.

Завдання, над вирішенням яких працює навчально-методичний підрозділ:

 • організація та участь у розробці освітніх програм, навчальних планів спеціальностей, за якими здійснюється підготовка освітнього рівня молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр;
 • організація та підготовка методичних рекомендацій із питань удосконалення освітнього процесу та підвищення педагогічної майстерності викладачів коледжу: проведення педагогічних конкурсів, науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, ярмарків, круглих столів, тренінгів тощо;
 • вироблення єдиної системи навчально-методичної роботи у коледжі;
 • розробка та оновлення положення про рейтингову оцінку викладачів коледжу відповідно до Закону України "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту";
 • здійснення контролю навчально-методичної роботи коледжу;
 • узагальнення передового досвіду викладачів коледжу, обмін досвідом із іншими навчальними закладами;
 • створення банку «Адреси передового досвіду»;
 • формування та поповнення електронної бази законодавчих документів та нормативних документів у рубриці сайту коледжу «Освітній процес»;
 • співпраця з навчально-методичним відділом університету, навчальними закладами України;
 • розробка заходів щодо організації підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М. Сестринська справа, Державної підсумкової атестації у формі ЗНО, Атестації здобувача освіти;
 • участь у підготовці матеріалів до ліцензування та акредитації.

Завдання методичної роботи фахового медико-фармацевтичного коледжу: допомога викладачам, кураторам в покращанні організації навчання та виховання студентів, підвищення теоретичного рівня і педагогічної кваліфікації викладача, сприяння особистісному розвитку педагога, інформаційне забезпечення викладачів, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду, створення банку даних методичних та інформаційних матеріалів, втілення в освітній процес інноваційних форм та методів навчання, створення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін, формування методичної культури і творчості.

Важлива роль в організації методичної роботи відводиться цикловим комісіям.

У коледжі працюють такі циклові комісії:

 • гуманітарної підготовки;
 • української мови та літератури з іноземною мовою;
 • природничо-наукових дисциплін;
 • хіміко-математичних дисциплін;
 • професійних фармацевтичних дисциплін;
 • професійних медсестринських дисциплін;
 • професійних стоматологічних дисциплін.

Головні завдання роботи комісій: реалізація науково-методичної проблеми коледжу, контроль та аналіз знань студентів; впровадження сучасних технологій навчання; методичне забезпечення навчальних дисциплін; керівництво науково-дослідницькою роботою студентів; організація самостійної роботи студентів; узагальнення педагогічного досвіду викладачів; проведення профорієнтаційної роботи.

Результатом роботи комісій є проведення тижнів циклових комісій, які дають можливість презентувати творчі успіхи і досягнення педагогічного колективу за навчальний рік.

Створення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін є одним з основних напрямків методичної роботи, що здійснюється при творчій взаємодії викладачів, методиста медичного коледжу та голів циклових комісій. Результатом такої творчої взаємодії є створення методичної документації, що відображає високий рівень методичної культури педагогів і суттєво допомагає студентам у вивченні навчальної дисципліни.

Традиційною формою удосконалення педагогічної майстерності в коледжі є методичні семінари, темою яких є актуальні методичні проблеми, тематичні педагогічні ради, консультації, бесіди, відкриті заняття. Щоб залучити і зацікавити кожного викладача до процесу підвищення своєї педагогічної майстерності поряд із традиційними формами методичної роботи використовуються тренінги, ділові ігри, науково-практичні конференції, педагогічні читання, круглі столи, «методичні посиденьки», портфоліо.

Важливою формою обміну педагогічним досвідом є проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять педагогами. Під час підготовки до проведення відкритих занять особлива увага приділяється відбору сучасних форм і методів навчання.

Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яка функціонує в коледжі, дозволяє викладачу подолати труднощі в професійній діяльності і сприяє реалізації творчого потенціалу. Стимулом до розвитку загальнопедагогічних умінь до повного розкриття творчого потенціалу педагога є атестація.

Досвід роботи педагогів, які атестуються, розглядається і оцінюється на засіданнях циклових комісій та створюється банк даних передового педагогічного досвіду викладачів.

У ході атестації велика увага приділяється аналізу професійного зростання педагогів. Протягом кількох років педагоги накопичують творчі досягнення у роботі над особистими методичними темами, створюють «методичні портфоліо», з якими ознайомлюють колег під час проведення методичних заходів.

 

Значна увага приділяється молодим викладачам. Методична робота з молодими педагогами проводиться на основі консалтингової діяльності методиста, яка полягає у вивченні потреб педагогічних працівників, у розробці змісту, методів і організаційних форм консультування.

Методична робота в коледжі проходить під гаслом: «Творчість, у яких би формах вона не проявлялася, чи це творчість художника слова чи пензля, артиста чи вченого, - найвищий прояв людського духу. Здатність до творчості – це вищий дар, яким нагородила людину природа на нескінченно довгому шляху її еволюційного розвитку.» ( Б. Енгельгардт)