Фармацевтичне відділення

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Освітньо-професійна програма – Фармація
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Галузь знань – 22 Охорона здоров'я
Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр

Професійна кваліфікація – фармацевт

Pharmaceutical department
specialty 226 «Pharmacy, industrial pharmacy»
qualification – pharmacist


Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету єдиний в Полтавській області заклад фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр для галузі знань Охорона здоров'я.

Фармацевтичне відділення розпочало роботу у 2008 році. У 2012 – започаткована підготовка фахівців за заочною формою навчання, у 2013 – навчання на основі базової загальної середньої освіти.

Форма навчання – денна та заочна

Термін навчання – за денною формою – 2 роки (на основі повної загальної середньої освіти); 3 роки – на основі базової загальної середньої освіти; за заочною формою – 3 роки (на основі повної загальної середньої освіти).

Об'єктами вивчення теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців є сфера обігу лікарських засобів та товарів аптечного асортименту, що включає виробництво (виготовлення) в умовах аптеки; окремі технологічні операції у процесі промислового виробництва; реалізацію (відпуск) лікарських препаратів та товарів медичного призначення; проведення інформативної та санітарно-просвітницької роботи серед населення. 

Освітній процес за освітньо-професійною програмою Фармація забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, який має досвід роботи у практичній фармації та спрямовує сучасні технології навчання на якісну підготовку фахівців, що володіють комплексом професійних знань, умінь та навичок, відповідають вимогам сучасної системи охорони здоров’я.

Формуючи компетентності майбутнього фаху, здобувачі освіти набувають практичних навичок не лише у навчальних лабораторіях, тренажерних класах, а й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні технологічної, переддипломної практик в аптечних закладах м.Полтави.

Випускники освітньо-професійної програми Фармація за бажанням можуть продовжити навчання за освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я.

Тож приєднуйтесь до нашої родини, яка буде плекати велич рідної Полтавщини, адже ця відповідальна місія під силу лише освіченим, високоморальним і патріотично налаштованим особистостям.


226 «Pharmacy, industrial pharmacy»

The form of training - full-time

Term of training is 2 years on the basis of complete general secondary education.

The pharmacist is one of the most popular professions and its deserved prestige is confirmed by the rapid development of pharmacy in the world.

Students - pharmacists study "Pharmacognosy", "Pharmaceutical Chemistry", "Pharmacology", "Basics of Pharmacy Economics", "Technology of Medicines Manufacturing".

Practical training of the future pharmacist takes place in educational laboratories, student drugstore "Farmakon", and in the best drugstores of Poltava.

Не пропустіть свій щасливий шанс стати не просто потрібним,
а й незамінним конкурентноспроможним фахівцем!